หน้าหลัก เอกสารเผยแพร่ บทเรียนออนไลน์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)   วีดีโอคลิปกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับเว็บ Webboard

Welcome

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บ กรกช.คอม

เว็บไชต์เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

“ครู”  เป็นตำแหน่งในสถานศึกษาที่มีชื่อตำแหน่ง หน้าที่ความรับชอบลักษณะงานที่ปฎิบัติและมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  เป็นบุคลากรวิชาชีพซึ่งทำหน้าที่หลักเกี่ยวกับการเรียนการสอน การประเมินผลผู้เรียน  การส่งเสริมการเรียนรู้ในลักษณะองค์รวมโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยวิธีการสอนแบบ ต่างๆ อย่างหลากหลายและคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้เต็มตาม ศักยภาพตรงตามหลักสูตร  ตลอดทั้งส่งเสริมพัฒนาพฤติกรรมของผู้เรียน ด้วยกระบวนการที่เชื่อถือได้ พร้อมทั้งคอยเอาใจใส่ดูแลพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ร่วมกับชุมชน  สถาบันหรือแหล่งการเรียนรู้ต่างๆอยู่เสมอ ภาระงานของครูจึงยิ่งใหญ่และหนักอึ้ง  นอกจากนี้ยังจะต้องปฏิบัติงานอื่น ตามที่โรงเรียนและหน่วยงานทางราชการมอบหมาย เป็นพิเศษด้วย  ดังนั้นเพื่อเป็นการเสนอผลการปฏิบัติงานและพัฒนางานให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน ผู้สอนจึงได้จัดเว็บไชต์พัฒนางานของตนเองขึ้นโดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า www.koragoch.com จะเป็นประโยชน์แก่ครูผู้สอนและผู้สนใจทั่วไปที่ต้อง การศึกษารูปแบบการพัฒนางานอย่างเป็นระบบ  เพื่อนำไปสู่การพัฒนางานของตนเอง ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป... 
© Copyright 2011-2013   Koragoch.com All rights reserve
หน้าหลัก